ACİL DURUM PLANLARI

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye  gerektiren olaylar acil durum olarak adlandırılır.

 İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya  yönelik eylemlerin yer aldığı plana ise acil durum planı denir.

 Acil durumlar ile mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı  görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki  kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

 Turuncu Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, işyerlerinde işverenlerimizin ve çalışanların karşılaşabilecekleri Acil Durumları tüm ayrıntısına kadar belirleyip, çeşitli metodlarla dökümante etmektedir. Belirli periyotlarda ilgili yönetmelik gereği tatbikatların belirlenmesi, yapılması ve dokümante edilmesi için gerekli çalışmaları yapar ve koordine eder.

 Turuncu Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden İş Güvenliği Profesyonelleri hizmeti alan işyerlerimize Acil Durum Planları ücretsiz olarak yapılmakta ve herhangi bir dosya ücreti istenmemektedir.