DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş, hemşire,sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen iş yeri hemşireliği belgesine sahip kişiler işletmelerde görev alabilmektedir.

 Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak Diğer Sağlık Personeli olarak görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

 Diğer Sağlık Personeli tüm tehlike sınıflarında görev alabilir. İlgili mevzuatta yer alan sürelerde hizmet vermektedirler.

 Diğer Sağlık Personelleri  "DİĞER SAĞLIK PERSONELİ VE İŞ YERİ HEKİMİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" kapsamında hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yönetmelik hem işverenleri hem de görev alan Diğer Sağlık Personellerini ilgilendirmektedir.