İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

"ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK"
kapsamında İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak aşağıdaki yükümlülükleri  yerine getirmekle yükümlüdür.

1- Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

2- Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

3- Çalışanların bu programlara katılmasını,

4- Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini

 İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar ile ilgili bilgi verir; geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren  alt işverenle birlikte sorumludur. 

İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın,  başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

 İşveren, çalışanlarına asgari ilgili yönetmeliğin Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri almasını sağlar.

 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa  oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki  meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ tarafından verilebilir.

 Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; Az tehlikeli işyerleri için 3 yılda bir en az sekiz saat, Tehlikeli işyerleri için 2 yılda en az on iki saat, Çok tehlikeli işyerleri  için her yıl en az on altı saat olacak şekilde progranlanıp tüm çalışanları kapsayacak şekilde verilmelidir.