İŞ YERİ HEKİMİ

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş, İş Yeri Hekimi belgesine sahip tıp doktorlarını kapsamaktadır. Yalnızca bu sertifikaya sahip doktorlar işletmelerde görev alabilmektedir.

 Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak İş Yeri Hekimi olarak görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

 İş Yeri Hekimi tüm tehlike sınıflarında görev alabilir. İlgili mevzuatta yer alan sürelerde hizmet vermektedirler.

İş Yeri Hekimleri "İŞ YERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" kapsamında hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yönetmelik hem işverenleri hem de görev alan İş Yeri Hekimlerini ilgilendirmektedir.